Малому бизнесу
Меню

«Базалық» қызметтер пакеті

«Базалық» қызметтер пакеті

Сіздің бизнесіңіздің артып келе жатқан қажеттіліктері үшін қызметтер пакеттері
Қолданыс кезеңі: 6 ай
Қосылу үшін комиссия: ақылы

 

Ұлттық валюта

Ресей рублінен өзге шетел валюта

Ресей рублі

8.9. КІШІ ТАРАУ. «БАЗАЛЫҚ» ПАКЕТТІК ҰСЫНЫСЫ [18]

I бөлім. Пакеттік ұсынысты қосу

Тариф атауы

Стандартты тариф

1.1. БАЗАЛЫҚ пакеттік ұсынысын қосу құны

50 000 000 теңге

[18]Пакеттік ұсыныста қаралған тарифтер пакеттік ұсынысты қосқан күннен 6 айға беріледі

II бөлім. Шоттарды ашу және жүргізу

Тариф атауы

Стандартты тариф

2.1. Заңды тұлғалар үшін екінші және кейінгі ағымдағы шоттарды ашу (сол филиалда екінші/кейінгі шоттарды ашу күнінде ашылған ағымдағы шот болса)

0 теңге

2.2. Жеке кәсіпкерлер үшін екінші және кейінгі ағымдағы шоттарды ашу (сол филиалда екінші/кейінгі шоттарды ашу күнінде ашылған ағымдағы шот болса)

0 теңге

2.3. Жинақ шотын ашу

0 теңге

2.4. "Сбербанк Бизнес Онлайн» пайдаланғанда орташа күндік қалдықты қоспағанда ағымдағы шотты жүргізу (ағымдағы шоттар бойынша Еуромен күніне 10 000 000 дейін қалдық болса комиссия айына бір рет алынады).

0 теңге

2.5. Ағымдағы шотты шотта 0 (нөлден) артық қалдық болса жүргізу (айына бір рет алынады) [9]

0 теңге

2.6. Жинақ шотын жүргізу

0 теңге

[4] Ай ішінде шот бойынша ақша қозғалысы болмаған жағдайда төлем алынбайды (есепке банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай-ақ шоттағы ақша қалдығына аударылған пайыздар қосылмайды). Толық емес айға көрсетілген қызмет үшін ақы толық айға алынады

[9] Ай ішінде шот бойынша ақша қозғалысы болмаса комиссия алынбайды (есепке банкке төленетін комиссиялар мен пайыздар, сондай-ақ шоттағы ақша қалдығына аударылған пайыздар қосылмайды), бірақ шотта 0 (нөлден) артық қалдық болса. 2.5.т. қарастырылған комиссия алынған жағдайда 2.4.т. көрсетілген ағымдағы шотты жүргізу үшін комиссия алынбайды. Толық емес айға көрсетілген қызмет үшін комиссия толық айға алынады.

III бөлім. Шот бойынша қолма-қол емес операциялар

Тариф атауы

Стандартты тариф

3.1. Клиент шотына ақшаны есепке жатқызу

0 теңге

3.2. Банк желісі бойынша ішкі аударым:

 

- бір клиенттің шоттары бойынша

0 теңге

- «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі бойынша жіберілген төлем құжаты бойынша

0 теңге

 

3.3. Ұлттық валютадағы сыртқы аударым[5]:

 

- «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген сағат 12:30 (Нур-Султан қ. уақыты) дейін түскен төлем құжаты бойынша

0 теңге

 

- «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген сағат 12:30 (Нур-Султан қ. уақыты) кейін түскен немесе төлем сомасы 5 млн. теңге және одан көп сомаға төлем құжаты бойынша

0 теңге

 

- сағат 17:00 кейін (Нур-Султан қ. уақыты) түскен «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген алдын ала уағдаластық банкпен

0 теңге

 

 

- «Сбербанк Бизнес Онлайн» жүйесі арқылы жіберілген төлем құжатын құрған күні шотта ақша болған жағдайда болашақ валюталандыру уақыты көрсетілген төлем құжаты бойынша

0 теңге

 

- «шұғыл» статусы бар операциялық уақыт ішіндегі төлем құжаты бойынша [6]

0 теңге

 

3.4. Банкпен алдын ала келісе отырып белгіленген операциялық уақыттан тыс ақша аудару (кейінге қалдырылмайтын төлемдер) [6]

0 теңге

 

[5] Басқа банктердің комиссиясы, байланыс, пошта-телеграф және нақты келтірілген басқа да шығындар, сондай-ақ SWIFT қызметтері есебінсіз.

[6] Операциялық уақыт –жұмыс күндері сағат 09:00 -16:00 (Нур-Султан қ. уақыты) аралығындағы уақыт

 IV бөлім. Кассалық қызмет көрсету

Тариф атауы

Стандартты тариф

4.1. Шотқа есепке жатқызу үшін қолма-қол ақша қабылдау (с.і. қолма-қол ақшаны инкассациялау)

0 теңге

4.2. Ақшаны өзіне өзі қызмет көрсету құрылғысы арқылы оn-line есепке жатқызу (автоматты депозитарлық машина, ақпараттық төлем терминалы, CashIn форматындағы банкомат)

0 теңге

 

4.3. Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру (с.і. шотты жапқанда):

 

4.3.1. жалақыға

0 теңге

 

4.3.2.  4.3.1-тармақшаны қоспағанда, өзге мақсаттарға және 341, 344, 346 ТТК бойынша[21] 

0 теңге

2000000 теңге дейін

0 теңге

2000001 теңгеден

4.3.3  4.3.1-тармақшаны қоспағанда, ресімделген чек кітапшасын беру"ҚҚС"

0 теңге

 

 

4.4. Ірі банкноттар мен монеталарды ұсағына және керісінше ауыстыру (Банктің мүмкіндігі болған жағдайда)

0 теңге

4.5. Клиенттердің операциялық уақыттан кейінгі кассалық операциялар бойынша тапсырмаларын орындау[6] (комиссия 01.12.2015 ж бастап жүргізілген шығын операциялары бойынша негізгі тарифке қосымша алынады)

0 теңге

[6]Операциялық уақыт –жұмыс күндері сағат 09:00 -16:00 (Нур-Султан қ. уақыты) аралығындағы уақыт

[21] ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы»  2016 ж. 31 тамыздағы  №203 қаулысына сәйкес.

Білгеніңіз жөн
Алматы
Меню